چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

دایناکورد (Dynacord)

 
در این قسمت توضیحات کالای دایناکورد (Dynacord) را از حیث کاربردی و ارتباط آن با سایر محصولات مشاهده فرمایید.
عنوان کلیک ها
دایناکورد 1                     dynacord-pm1000-3  کلیک ها: 1795
دایناکورد 2                  dynacord-pm600-3 کلیک ها: 1663
دایناکورد 3                    (dynacord pm1600 3) کلیک ها: 706
دایناکورد 4              (dynacord (pm2200-3 کلیک ها: 904
دایناکورد 5                (dynacord(pm502 کلیک ها: 1003
دایناکورد 6                 (daynacord (cms 1000-3 کلیک ها: 956
دایناکورد 7            (dynacord (cms 1600-3 کلیک ها: 583
دایناکورد 8              (dynacord(cms 2200-3 کلیک ها: 422
دایناکورد 9              (dynacord (cms 600-3 کلیک ها: 824
دایناکورد 10                (dynacord(c 12.2 کلیک ها: 505
دایناکورد 11             (2.dynacord (c 15 کلیک ها: 378
دایناکورد 12              (dynacord (c 25.2 کلیک ها: 442
دایناکورد 13                  (dynacord (Sub 1.15 کلیک ها: 437
دایناکورد 14               (dynacord (sub 1.18 کلیک ها: 483
دایناکورد 15          (dynacord (sub 2.18 کلیک ها: 512
دایناکورد 16            (dynacord (A 112 کلیک ها: 441
دایناکورد 17           (dynacord (A 11 2A کلیک ها: 502
دایناکورد 18                (dynacord (A 118 کلیک ها: 433
دایناکورد 19           (dynacord (A 118A کلیک ها: 442
دایناکورد 20            (dynacord (A 115 کلیک ها: 537
دایناکورد 21                 (dynacord (A 115A کلیک ها: 527
دایناکورد 22           (dynacord (cobra-top کلیک ها: 534
دایناکورد 23            (dynacord (cobra-sub کلیک ها: 477
دایناکورد 24              (dynacord (cobra-4-Far کلیک ها: 449
دایناکورد 25              (dynacord (cobra-4-top کلیک ها: 433
دایناکورد 26              (dynacord (cobra-PWH کلیک ها: 469
دایناکورد 27           (dynacord (pwh 28 کلیک ها: 422
دایناکورد 28           (dynacord (D 11A کلیک ها: 565
دایناکورد 29             (dynacord (powersub 212 کلیک ها: 473
دایناکورد 30             (dynacord (powersub 112 کلیک ها: 483
دایناکورد 31           (dynacord (D 8A کلیک ها: 420
دایناکورد 32             (dynacord (PowerSub 212 کلیک ها: 502
دایناکورد 33          (dynacord (powersub 112 کلیک ها: 449
دایناکورد 34          (dynacord(D 8 کلیک ها: 471
دایناکورد 35              (dynacord (D 8W کلیک ها: 423
دایناکورد 36            (dynacord (D 12 کلیک ها: 449
دایناکورد 37         (dynacord (D 12W کلیک ها: 400
دایناکورد 38          (dynacord (D 11A کلیک ها: 450
دایناکورد 39           (dynacord (D 12-3 کلیک ها: 436
دایناکورد 40           (dynacord (D 15-3 کلیک ها: 502
دایناکورد 41         dynacord-PowerSub 212 کلیک ها: 530
دایناکورد 42         dynacord-powersub 112 کلیک ها: 501
دایناکورد 43         dynacord-VL262 کلیک ها: 416
دایناکورد 44            dynacord vl62 کلیک ها: 393
دایناکورد 45         dynacord-vl122 کلیک ها: 451
دایناکورد 46         dynacord vl152      کلیک ها: 446
دایناکورد 47          dynacord vl212 کلیک ها: 469
دایناکورد 48         dynacord-sub 18 کلیک ها: 336
دایناکورد 49         dynacord sub 28 کلیک ها: 497
دایناکورد 50         dynacord-VA 312-100/TS 100 کلیک ها: 450
دایناکورد 51          dynacord va 312-100/power sub 312 کلیک ها: 485
دایناکورد 52         dynacord-VA 312-200/TS 200 کلیک ها: 401
دایناکورد 53          dynacord VA 312-200/powersub 312  کلیک ها: 484
دایناکورد 54         dynacord-VA 215-200/TS 200 کلیک ها: 519
دایناکورد 55         dynacord VA 212/TS 400 کلیک ها: 472
دایناکورد 56         dynacord-VA 215-200/PSD 215/218 کلیک ها: 493
دایناکورد 57         dynacord-VA 215/ PSD215/218 کلیک ها: 483
دایناکورد 58         dynacord VA 218/TS 400 کلیک ها: 347
دایناکورد 59         dynacord-VA 218/ PSD215/218 کلیک ها: 450
دایناکورد 60         dynacord VA 415/TS 400 کلیک ها: 552
دایناکورد 61           dynacord-VA 415/ PSD215/218 کلیک ها: 442
دایناکورد 62         dynacord VA 415/ PSE215/218 کلیک ها: 434
دایناکورد 63         dynacord-VA 418/TS 400 کلیک ها: 648
دایناکورد 64         dynacord VA 418/ PSD215/218 کلیک ها: 499
دایناکورد 65         dynacord-VA 418/ PSE215/218 کلیک ها: 467
دایناکورد 66         (dyancord(TS 400 کلیک ها: 458
دایناکورد 67         (dynacord(TS 400W کلیک ها: 486
دایناکورد 68         (dynacord(TS 200 کلیک ها: 406
دایناکورد 69         ( dynacord(TS 200W کلیک ها: 429
دایناکورد 71         (dynacord(TS 100W کلیک ها: 445
دایناکورد 72         (dynacord(PowerSub 312 کلیک ها: 429
دایناکورد 73         (dynacord(Sub 112 کلیک ها: 440
دایناکورد 74         (dynacord(PSD215/218 کلیک ها: 454
دایناکورد 75         (dynacord(PSE215/218 کلیک ها: 358
دایناکورد 76         (dynacord(Xa 4000 کلیک ها: 503
دایناکورد 77        (dynacord(CPA 2000 کلیک ها: 443
دایناکورد 78            (dynacord(P 64 کلیک ها: 518
دایناکورد 79         (dynacord(DSA 8405 کلیک ها: 492
دایناکورد 80          (dynacord(DSA 8410 کلیک ها: 456
دایناکورد 81         (dynacord(DSA 8805 کلیک ها: 561
دایناکورد 82         (dynacord(RCM-810 کلیک ها: 464
دایناکورد 83         (dynacord(LML-1 کلیک ها: 433
دایناکورد 84         (dynacord(DSA 8204 کلیک ها: 455
دایناکورد 85         (dynacord(DSA 8209 کلیک ها: 467
دایناکورد 86         (dynacord(DSA 8209 کلیک ها: 405
دایناکورد 87         (dynacord(DSA 8209 کلیک ها: 488
دایناکورد 88         (dynacord(DSA 8206 کلیک ها: 480
دایناکورد 89         (dynacord(DSP 260 کلیک ها: 499
دایناکورد 90         (dynacord(DSP 600 کلیک ها: 544
دایناکورد 91         (dynacord(LX 2200 کلیک ها: 536
دایناکورد 92         (dynacord(LX 3000 کلیک ها: 556
دایناکورد 93         (dynacord(CXM 15 کلیک ها: 436
دایناکورد 94         (dynacord(AXM 12A کلیک ها: 424
دایناکورد 95         (dynacord(PCL 1245 کلیک ها: 482
دایناکورد 96         (dynacord(PCL 1245 کلیک ها: 454
دایناکورد 97         (dynacord(PCL 1415 کلیک ها: 429
دایناکورد 98         (dynacord(PCL 1240T کلیک ها: 456
دایناکورد 99         (dynacord(PCL 1225T کلیک ها: 519
دایناکورد 100         (dynacord(PCL 1415 کلیک ها: 508
دایناکورد 101         (dynacord(PowerH 2500 کلیک ها: 825

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر