دوشنبه 1 بهمن 1397 Monday 21 January 2019 14 جمادی‌الاول 1440

گروه صوتی آکورد (Acord Sound Group)

logo acord4

دایناکورد (Dynacord)

 
در این قسمت توضیحات کالای دایناکورد (Dynacord) را از حیث کاربردی و ارتباط آن با سایر محصولات مشاهده فرمایید.
عنوان کلیک ها
دایناکورد 1                     dynacord-pm1000-3  کلیک ها: 1752
دایناکورد 2                  dynacord-pm600-3 کلیک ها: 1595
دایناکورد 3                    (dynacord pm1600 3) کلیک ها: 674
دایناکورد 4              (dynacord (pm2200-3 کلیک ها: 863
دایناکورد 5                (dynacord(pm502 کلیک ها: 956
دایناکورد 6                 (daynacord (cms 1000-3 کلیک ها: 930
دایناکورد 7            (dynacord (cms 1600-3 کلیک ها: 555
دایناکورد 8              (dynacord(cms 2200-3 کلیک ها: 405
دایناکورد 9              (dynacord (cms 600-3 کلیک ها: 796
دایناکورد 10                (dynacord(c 12.2 کلیک ها: 487
دایناکورد 11             (2.dynacord (c 15 کلیک ها: 360
دایناکورد 12              (dynacord (c 25.2 کلیک ها: 421
دایناکورد 13                  (dynacord (Sub 1.15 کلیک ها: 421
دایناکورد 14               (dynacord (sub 1.18 کلیک ها: 461
دایناکورد 15          (dynacord (sub 2.18 کلیک ها: 487
دایناکورد 16            (dynacord (A 112 کلیک ها: 417
دایناکورد 17           (dynacord (A 11 2A کلیک ها: 476
دایناکورد 18                (dynacord (A 118 کلیک ها: 406
دایناکورد 19           (dynacord (A 118A کلیک ها: 427
دایناکورد 20            (dynacord (A 115 کلیک ها: 506
دایناکورد 21                 (dynacord (A 115A کلیک ها: 504
دایناکورد 22           (dynacord (cobra-top کلیک ها: 501
دایناکورد 23            (dynacord (cobra-sub کلیک ها: 449
دایناکورد 24              (dynacord (cobra-4-Far کلیک ها: 423
دایناکورد 25              (dynacord (cobra-4-top کلیک ها: 417
دایناکورد 26              (dynacord (cobra-PWH کلیک ها: 450
دایناکورد 27           (dynacord (pwh 28 کلیک ها: 399
دایناکورد 28           (dynacord (D 11A کلیک ها: 544
دایناکورد 29             (dynacord (powersub 212 کلیک ها: 457
دایناکورد 30             (dynacord (powersub 112 کلیک ها: 462
دایناکورد 31           (dynacord (D 8A کلیک ها: 401
دایناکورد 32             (dynacord (PowerSub 212 کلیک ها: 486
دایناکورد 33          (dynacord (powersub 112 کلیک ها: 426
دایناکورد 34          (dynacord(D 8 کلیک ها: 449
دایناکورد 35              (dynacord (D 8W کلیک ها: 408
دایناکورد 36            (dynacord (D 12 کلیک ها: 434
دایناکورد 37         (dynacord (D 12W کلیک ها: 387
دایناکورد 38          (dynacord (D 11A کلیک ها: 437
دایناکورد 39           (dynacord (D 12-3 کلیک ها: 415
دایناکورد 40           (dynacord (D 15-3 کلیک ها: 485
دایناکورد 41         dynacord-PowerSub 212 کلیک ها: 512
دایناکورد 42         dynacord-powersub 112 کلیک ها: 478
دایناکورد 43         dynacord-VL262 کلیک ها: 399
دایناکورد 44            dynacord vl62 کلیک ها: 379
دایناکورد 45         dynacord-vl122 کلیک ها: 441
دایناکورد 46         dynacord vl152      کلیک ها: 436
دایناکورد 47          dynacord vl212 کلیک ها: 444
دایناکورد 48         dynacord-sub 18 کلیک ها: 326
دایناکورد 49         dynacord sub 28 کلیک ها: 483
دایناکورد 50         dynacord-VA 312-100/TS 100 کلیک ها: 432
دایناکورد 51          dynacord va 312-100/power sub 312 کلیک ها: 464
دایناکورد 52         dynacord-VA 312-200/TS 200 کلیک ها: 384
دایناکورد 53          dynacord VA 312-200/powersub 312  کلیک ها: 454
دایناکورد 54         dynacord-VA 215-200/TS 200 کلیک ها: 492
دایناکورد 55         dynacord VA 212/TS 400 کلیک ها: 453
دایناکورد 56         dynacord-VA 215-200/PSD 215/218 کلیک ها: 464
دایناکورد 57         dynacord-VA 215/ PSD215/218 کلیک ها: 453
دایناکورد 58         dynacord VA 218/TS 400 کلیک ها: 328
دایناکورد 59         dynacord-VA 218/ PSD215/218 کلیک ها: 428
دایناکورد 60         dynacord VA 415/TS 400 کلیک ها: 533
دایناکورد 61           dynacord-VA 415/ PSD215/218 کلیک ها: 428
دایناکورد 62         dynacord VA 415/ PSE215/218 کلیک ها: 416
دایناکورد 63         dynacord-VA 418/TS 400 کلیک ها: 621
دایناکورد 64         dynacord VA 418/ PSD215/218 کلیک ها: 470
دایناکورد 65         dynacord-VA 418/ PSE215/218 کلیک ها: 446
دایناکورد 66         (dyancord(TS 400 کلیک ها: 435
دایناکورد 67         (dynacord(TS 400W کلیک ها: 462
دایناکورد 68         (dynacord(TS 200 کلیک ها: 391
دایناکورد 69         ( dynacord(TS 200W کلیک ها: 415
دایناکورد 71         (dynacord(TS 100W کلیک ها: 425
دایناکورد 72         (dynacord(PowerSub 312 کلیک ها: 412
دایناکورد 73         (dynacord(Sub 112 کلیک ها: 416
دایناکورد 74         (dynacord(PSD215/218 کلیک ها: 431
دایناکورد 75         (dynacord(PSE215/218 کلیک ها: 340
دایناکورد 76         (dynacord(Xa 4000 کلیک ها: 482
دایناکورد 77        (dynacord(CPA 2000 کلیک ها: 414
دایناکورد 78            (dynacord(P 64 کلیک ها: 497
دایناکورد 79         (dynacord(DSA 8405 کلیک ها: 472
دایناکورد 80          (dynacord(DSA 8410 کلیک ها: 440
دایناکورد 81         (dynacord(DSA 8805 کلیک ها: 540
دایناکورد 82         (dynacord(RCM-810 کلیک ها: 445
دایناکورد 83         (dynacord(LML-1 کلیک ها: 420
دایناکورد 84         (dynacord(DSA 8204 کلیک ها: 437
دایناکورد 85         (dynacord(DSA 8209 کلیک ها: 446
دایناکورد 86         (dynacord(DSA 8209 کلیک ها: 384
دایناکورد 87         (dynacord(DSA 8209 کلیک ها: 473
دایناکورد 88         (dynacord(DSA 8206 کلیک ها: 462
دایناکورد 89         (dynacord(DSP 260 کلیک ها: 473
دایناکورد 90         (dynacord(DSP 600 کلیک ها: 522
دایناکورد 91         (dynacord(LX 2200 کلیک ها: 508
دایناکورد 92         (dynacord(LX 3000 کلیک ها: 526
دایناکورد 93         (dynacord(CXM 15 کلیک ها: 420
دایناکورد 94         (dynacord(AXM 12A کلیک ها: 404
دایناکورد 95         (dynacord(PCL 1245 کلیک ها: 453
دایناکورد 96         (dynacord(PCL 1245 کلیک ها: 430
دایناکورد 97         (dynacord(PCL 1415 کلیک ها: 408
دایناکورد 98         (dynacord(PCL 1240T کلیک ها: 441
دایناکورد 99         (dynacord(PCL 1225T کلیک ها: 497
دایناکورد 100         (dynacord(PCL 1415 کلیک ها: 488
دایناکورد 101         (dynacord(PowerH 2500 کلیک ها: 792

دايناکورد

دایناکورد

آموزش دایناکورد

محصولات دایناکورد

اسپیکر دایناکورد

میکسر دایناکورد

پاور میکسر دایناکورد

فروش پاور میکسر دایناکورد

فروش میکسر دایناکورد

آموزش دايناکورد

محصولات دايناکورد

اسپیکر دايناکورد

میکسر دايناکورد

پاور میکسر دايناکورد

فروش پاور میکسر دايناکورد

فروش میکسر دايناکورد

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ

بلندگوی اکتیو مونتاربو

پاور میکسر

آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر
آکوردگروپ
بلندگوی اکتیو مونتاربو
پاور میکسر